درمان بیماران با مشکل دنبالچه

بیماران با مشکل دنبالچه بعضى از بیماران به کلینیک ما مراجعه و از درد دنبالچه شاکى هستند ، شما هم چنین مشکلى دارید؟ اغلب بیمارانى که از درد دنبالچه شاکى هستند کسانى هستند. که با باسن زمین میخورند و یا طولانى …

علت درد ستون فقرات پشتی

بیمارانى به کلینیک ما مراجعه میکنند و از درد ناحیه ستون فقرات پشتى شاکى هستند ،شما هم همین مشکل رو دارید؟