گواهی نامه

Dry Needling

dry needling مدرک طب سوزنی

3

سومین دوره آموزشی یکصد ساعته فیزیوتراپیست تیم

4

AFC Futsul championship Uzbekistan 2016
held in Tashkend, Uzbekistan

IMG 6272

Roald Bahr Head of the ASPETAR Sports injury & illiness program 2nd AFC sports physiotherapy course 2018 Doha, Qatar

5

مدرک گرید B فدراسیون فوتبال فیزیوتراپیست تیم

6

گواهی شرکت در برنامه آموزشی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

2

گواهی نامه شرکت در برنامه گرم کردن +۱۱ فیفا

Aspetar

۲nd AFCSPORTS PHYSIOTHERAPY COURSE 2018

IMG 6455

The end of a very good and intensive course of the 2nd AFC sports physiotherapy Doha, Qatar 2018 Dr Scott Gillogly ASPETAR chief medical officer

Aspetar 1

۲nd AFCSPORTS PHYSIOTHERAPY COURSE 2018

IMG 6472

۲nd AFCSPORTS PHYSIOTHERAPY COURSE 2018