آرشیو برچسب ها : بیماران

تعدادى از بیماران به کلینیک مراجعه و از کمر درد شکایت دارند و میپرسند با اینکه کار سنگین نمی کنند و اغلب پشت میز مى نشینند چرا باید کمر درد بگیرند؟شما هم چنین مشکلى دارید؟