دکتر برزو قزوینیان

جراح ارتوپد ورزشی،تعویض مفصل لگن و زانو

فیزیوتراپیست حمید رضا سینائی

منوال تراپیست ( کار با دست)

دکتر سید علیرضا بصام پور

فوق تخصص جراحی ستون فقرات

دکتر محمد علی سازگاری

جراح فوق تخصص زانو

محمد استاد

مربی و مسئول حرکات اصلاحی
کار از سال 1376

دکتر حسین حاجی تقی

ارتوپد ؛فوق تخصص جراحی شانه و زانو